NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT -- NAM MO A DI DA PHAT

                                                                                                                

      Ta Thừa Vưng Sắc Lịnh Thế Tôn                             

   Khắp Hạ Giái Truyền Khai Đạo Pháp                          

                                                 

                                           Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ Của Đức Huỳnh Giáo Chủ    

                                                      Thay lời tựa   Khải Ngôn   Tiểu Sử   Lịch Sử   Sự Cúng Lạy   Thờ Phượng

                                                                    Sấm Giảng     Thi Văn Giáo Lư     Cặn Bả Kư Ức           

                                                      Home    H́nh Ảnh   Âm Thanh    Nối Kết   English

                                                                                       Những Tục Lệ Của Ngày Tết 

                                                                         

                                                                                                            

                                                                

 

 

VÀI NÉT VỀ  ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

     Người sáng lập Đạo Phật-Giáo Ḥa-Hảo là Đức Thầy Huỳnh-Phú-Sổ. Đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi (15-01-1920) tại làng Ḥa-Hảo, tỉnh Châu-Đốc, một tỉnh xa xôi giáp biên-thùy Việt-Miên thuộc miền Nam Việt.

Ngài là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh-Công-Bộ và Đức Bà Lê-Thị-Nhậm ; một gia đ́nh trung-lưu, nhiều phúc hậu và nhiều uy-tín với nhân-dân địa-phương.

Thuở nhỏ, vừa học xong đến hết bậc tiểu-học th́ đau ốm liên-miên, nên Ngài phải rời nhà trường về dưỡng bịnh. Từ 15 đến 21 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được cơn đau và không một lương-y nào trị được.

Năm 1939, sau khi hướng-dẫn thân-phụ đi viếng các am-động miền Thất-Sơn và Tà-Lơn -- những núi non được nổi tiếng linh-thiêng hùng-vĩ -- Ngài tỏ ra đại ngộ. Ngày 18-5 Kỷ-Măo (1939) Ngài chính thức mở Đạo. Bắt đầu là công việc chữa bệnh, Ngài chữa lành được các chứng hiểm-nghèo với phương-pháp thật giản-đơn là chỉ dùng lá cây, nước lă, giấy vàng, khiến các bác-sĩ Tây-y, các dược-sư Đông-y lẫn các danh gia phù-thủy đều phải kinh-dị

Trang 6 

Song song với việc chữa bịnh, Ngài thuyết-pháp thao thao bất tuyệt. Nhiều thi-sĩ văn-gia hoặc luật-gia nghe tiếng, đến chất vấn, đều phải nhận Ngài là một bậc siêu-phàm.

Cũng từ năm 1939, Ngài sáng-tác thật nhiều kệ-giảng nội-dung tiên-tri chiến-cuộc sẽ tràn lan, nhân-loại sẽ điêu-linh và kêu gọi mọi người nên bỏ dữ về lành, thực-hành tứ-ân, trau-giồi thiền-tịnh để trở thành thiện-nhân trong xă-hội và tiến đến sự nhập diệu cơi đạo.

Nh́n qua công-đức giảng dân cứu chúng, người ta thấy Ngài chữa được hằng vạn chứng hiểm-nghèo, thuyết-pháp hằng ngàn lần trước đại-đa thính-chúng và sáng-tác sáu quyển Kệ-Giảng cùng với hàng trăm bài thi ca, văn, chú có giá trị siêu-việt.

Văn-chương của Ngài cực kỳ b́nh-dân nhưng rất hàm-súc hấp-dẫn. Ngài viết không cần giấy nháp.

Giáo-pháp của Đức Giáo-Chủ tuy cao-siêu nhưng không kém phần thực-tế, có thể áp-dụng cho bất cứ một nơi nào trên thế-gian. Ngài là một nhà đại cách-mạng tôn-giáo. V́ trước khi Ngài ra đi, Đạo Phật Việt-Nam bị đ́nh-đốn sai lạc, và Đạo Phật thế-giới chưa nói tới việc canh-tân. Ngài đă cắt bỏ tất cả những nghi-lễ phiền-toái mà nguyên-căn không phải của Đức Thích-Ca chủ-trương, đồng thi c̣n canh-tân nhiều điểm trong phương-pháp thực hành đạo Phật mà trước kia không hề có.

Trang 7 

Nhờ Giáo-pháp thích-thi đó nên chỉ trong một thi-gian ngắn, Ngài thu-phục được hai triệu tín-đồ tại miền Nam Việt-Nam và ảnh-hưởng mỗi lúc càng lan rộng thêm ra.

V́ Ngài được thiên-hạ quá hoan-nghinh nên nhà đương cuộc bắt đầu để ư đến sự bành trướng dị thường của phong trào tôn-giáo Phật-Giáo Ḥa-Hảo, nên một biện pháp chánh-trị đă được đem ra thi hành và Ngài phải bị quản thúc tại làng Nhơn-Nghĩa (Cần-Thơ).

Ở đây, Ngài lại được người ta tôn sùng hơn trước nữa, làm cho nhà cầm quyền phải đem Ngài an-trí tại nhà thương Chợ Quán. Sau đó, Ngài lại bị dời về Bạc-Liêu đến năm 1942.

Khi 
người Nhựt nhúng tay vào thi cuộc Đông-Dương trong hồi thế-giới chiến-tranh kỳ nh́, họ cưỡng bách đem Ngài về Sàig̣n th́ Ngài buộc ḷng tá-túc tại Hiến-binh Nhựt để chờ đợi thời cơ thuận tiện ra gánh vác việc nước nhà. Khi đó Ngài có làm một câu đối để diễn tả hoàn-cảnh của ḿnh :

Trương Tiên qui Hớn phi thần Hớn
Quan đế cư Tào bất đê Tào


Sở dĩ ngư
i Nhựt muốn thi ân với Ngài là v́ họ muốn gây cảm t́nh với khối tín đồ khổng lồ của Ngài đ sau nầy có th lợi dụng. Nhưng đă là một ngưi sáng suốt th́ Ngài đâu có để  cho bọn Nhựt lôi cuốn trong việc chuẩn bị của họ chống Đồng-minh.

Trang 8 

Sau cuộc đảo-chánh mùng 9 tháng 3 dương-lịch 1945, Ngài giữ một thái độ hết sức dè dặt v́ Ngài biết chắc chắn rằng ngư
i Nhựt thế nào cũng thất trận. Lúc đó, Ngài nói một li tiên-tri rất hài hước Nhật-Bổn ăn không hết một con gà. Mà thiệt vậy ! V́ năm Dậu (con gà) mà cũng là năm 1945 chưa hết, th́ số phận nước Nhựt đă được định-đoạt.

Năm 1945, v́ ḷng từ-ái chứa-chan, thương bách-tính tới hồi tai-họa, nên Ngài đứng ra bảo-vệ quốc-gia và cứu nguy dân-chúng. Ngài từng thành-lập Phật-Giáo Liên-Hiệp-Hội đ
đoàn-kết đạo Phật, và Việt-Nam Độc-Lập Vận-Động-Hội đ vận-động cuộc độc-lập nước nhà.

Sau khi Nhựt-Hoàng đầu hàng Đồng-minh không điều kiện, nước Việt-nam phải sống một thi-kỳ bất-định, Đồng-bào Việt-Nam đương lo sợ cảnh dịch-chủ tái-nô, Đức Huỳnh-Giáo-Chủ liền hiệp với lănh tụ các đảng-phái và tôn-giáo đ
thành-lập Mặt-trận Quốc-gia Thống-Nhứt hầu lên tiếng với ngoại-bang. Mặt trận nầy lại sáp-nhập vào Mặt trận Việt-Minh mà chính Đức Huỳnh-Giáo-Chủ là vị đại-diện đầu tiên ở Nam-Việt.

Sau sự thất sách của Hồ-Chí-Minh với Hiệp-ước mùng 6 tháng 3 năm 1946, tạo cơ-hội thuận-tiện cho thực-dân trở lại, Đức Huỳnh-Giáo-Chủ liên kết với các lănh tụ quốc-gia đ
thành lập Mặt Trận Quốc-Gia Liên-Hiệp.

Trang 9 

Mặt trận nầy được quần-chúng nhiệt-liệt hoan-nghinh nên lại bị Việt-Minh giở ngón độc-tài giải tán. Họ liền thành lập Liên Hiệp Quốc-Dân Việt-Nam Hội để che đậy màu sắc đỏ của Đệ-Tam Quốc-Tế và để làm cho quần-chúng quên cái dĩ-văng đẫm máu của các tướng Cộng-sản hồi cuối năm 1945. 

Năm 1946, v́ muốn gây cuộc đoàn-kết giữa các tầng lớp đồng-bào, Ngài ưng thuận tham-gia Ủy-Ban Hành-Chánh với trách-vụ Ủy-Viên Đặc-Biệt.

Ngài liên-kết các chiến-sĩ quốc-gia với khối tín-đồ Phật-Giáo Ḥa-Hảo để thành lập Việt-Nam Dân-Chủ Xă-Hội-Đảng (21-9-46), với chủ-trương công-bằng xă-hội và dân-chủ-hóa nước Việt-Nam. Ngài chẳng những là một nhà cách-mạng tôn-giáo anh-minh mà c̣n là một lănh-tụ chánh-trị đa tài. Đọc Tuyên-ngôn, Chương-tŕnh của Đảng Dân-Xă do Ngài đưa ra, dù cho đối-phương hay những người  khó tánh, đều phải công-nhận Ngài có một bộ óc cải-tiến vượt bực và nhận-định sáng-suốt phi-thường.

Đồng thời, Ngài cũng gởi người  ra hải ngoại, đoàn-kết với các nhà cách-mạng quốc-gia lưu-vong để  thành-lập Mặt Trận Thống-Nhất Toàn-Quốc. Giải-pháp quốc-gia cũng do công tŕnh của Ngài và các nhà cách-mạng xuất dương mà thực hiện đến ngày nay.

Bởi đường lối của Ngài trái ngược với chủ-trương Cộng-Sản và bởi Giáo-thuyết của Ngài có thể gây đổ-vỡ cho chủ-nghĩa vô thần, Cộng-Sản đă t́m mọi cách làm hại Ngài, nhưng họ đều không làm ǵ Ngài được.

Trang10 

Đầu năm 1947, các tín-đồ Phật-Giáo Ḥa-Hảo ở miền Tây chống lại chủ trương độc đoán của các Ủy-Ban Việt-Minh v́ họ áp dụng chánh sách độc-tài trong sự tổ chức và cai trị quần chúng. Muốn tránh cuộc cốt-nhục tương-tàn, Đức Huỳnh-Giáo-Chủ về miền Tây Nam-Việt với hảo ư trấn tĩnh ḷng phẫn nộ của tín-đồ P.G.H.H. và để giảng ḥa hầu đoàn-kết chống thực-dân cho có hiệu-lực. Nhưng ngày 25 tháng 2 Nhuần, năm Đinh Hợi (16-4-47), Ủy Ban Hành Chánh Việt-Minh âm mưu bắt Ngài tại Đốc-Vàng Hạ (vùng Đồng-Tháp).

Từ đó không ai rơ tin tức chi về Đức Huỳnh-Giáo-Chủ, nhưng toàn thể tín-đồ của Ngài không ai tin rằng Việt-Cộng có thể làm hại Ngài được. Và muôn người như một, đang mong đợi một ngày về trong sứ-mạng vinh-quang nhất của Ngài.

Quyển sách Cách Tu Hiền sau đây là một trong nhiều tác-phẩm của Ngài, đă được tái bản trên 300 lần với ấn-lượng trên 800.000 Quyển bằng tiếng Việt-Nam. Nó ngắn gọn nhưng đủ rơ những điều cần-thiết trong nghi-thức tu hành theo Đạo Phật-Giáo Ḥa-Hảo.

Thánh-địa Hoà-Hảo, ngày 1-1-1966
Ban Phổ-Thông Giáo-Lư Trung-Ương
Giáo-Hội P.G.H.H.
( Nhiệm kỳ I, 1964-1966 ) 
Kính đề

                                                                                                        NEXT >>

 

To Contact Phật Giáo Ḥa Hảo Texas, E-MAIL
Copyright © 2001 
All rights reserved by Phật Giáo Ḥa Hảo Texas, also known as Phật Giáo Ḥa Hảo Dallas.
For problems or questions regarding this web contact [web-master].
Last updated: February 28, 2013.